Cama dreta

Pas 9

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F3

1

F4

1

CP

4

CM

(+4)
FP

4(+4)

Motors:

ID 17

 

S’han agafat el motor amb ID 17, una peça F3 i una F4, quatre cargols petits, quatre de mitjans (que no consten a la fotografia) i vuit femelles petites (de les quals quatre no consten a la imatge).

pas9_a

Primer de tot s’han unit les peces F3 i F4 amb els cargols mitjans i a continuació se li han cargolat les femelles pertinents. Després s’han col·locat les femelles restants en el motor, en concret als forats primer i tercer contant des de la part mòbil i al costat dret de la part mòbil, tal i com es veu a la imatge, i se li cargolen quatre cargols petits juntament la peça F3.

El resultat és el següent:

pas9_d

 

 

Pas 10

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F6

2

F7

1
CP

12

FP

12
Motors:

ID 18

ID 19

 

pas10_a

S’han agafat els motors amb ID 18 i 19, dues peces F6 i una F7, dotze cargols petits amb les seves respectives femelles. Abans de fer aquest pas és necessari posar els cables dels motors (veure apartat Cablejat motors).

Primer es col·loquen les femelles al motor 18 en les posicions primera i tercera contant des de la part mòbil del motor al costat esquerra mirant on hi ha les entrades dels cables, es col·loca la peça F7 i es cargolen els cargols.

En el motor 19 es col·loquen femelles als forats primer i tercer contant des de dalt dels costats pròxims a la part mòbil del motor i es cargolen les peces F6 orientades tal i com es veu en la imatge. A continuació es col·loquen les femelles en els forats primer i tercer contant des de la part superior de les dues zones restants del motor 18 i es posicionen els dos extrems de les peces F6, i es cargolen.

El resultat és el següent:

pas10_d

 

 

Pas 11

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F1

1

F4

1
BU

2

WA

2
CP

4(+4)

CM

4
FP

4

CG

2
Motors:

ID 17

ID 18

ID 19

 

pas11_a

S’han agafat els motors amb ID 17, 18, 19, amb peces muntades anteriorment (veure passos anteriors), una peça F1 i una F4, dos BU amb les seves dues WA i els dos cargols grans, quatre cargols mitjans amb les seves quatre femelles i vuit cargols petits (dels quals a la imatge en falten 4).

Primer s’uneixen les dues peces (F1 i F4) cargolant-les amb quatre cargols mitjans i després se li col·loquen les quatre femelles. Després es col·loca per la part de la F1 en el motor 17 tal i com està a la imatge del resultat tenint en comte de posar les marques del motor, per un costat es cargolen els quatre cargols petits i per l’altre es posen la BU i la WA i es cargola un cargol gran.

A continuació es col·loca la F4 que ja portava el motor 17, en el motor 18 en la orientació que mostra la imatge, i s’uneixen ,tenint en compte que les marques coincideixin, amb una BU i una WA cargolant-ho amb una cargol gran per un costat i per l’altre amb quatre cargols petits.

El resultat és el següent:

pas11_d

 

 

Pas 12

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F5

1

CP

4
Motors:

ID 14

pas12_a

Es col·loca la ratlleta del motor de tal manera que si fos un rellotge i la marca fixe del motor representa les dotze, la part mòbil ha d’estar a la meitat entre la una i les dues, com si estigues col·locada a la marca de la primera vuitena part de la circumferència.S’ha agafat el motor amb ID 14 una peça F5 i quatre cargols petits.

Es posiciona orientada com es pot observar a la imatge del resultat, i es cargolen els quatre cargols petits

El resultat és el següent:

pas12_d

Pas 13

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
F6

2

F7

1
CP

12

FP

12
Motors:

ID 15

ID 16

pas13_a

S’han agafat els motors amb ID 15 i 16, dues peces F6 i una F7, dotze cargols petits (dels quals a la imatge en falten dos) amb les seves respectives femelles. Abans de fer aquest pas és necessari posar els cables del motor (veure apartat Cablejat motors).Aquest pas és igual que el pas 10 però al revés.

Primer es col·loquen les femelles al motor 15 en les posicions primera i tercera comptant des de la part mòbil del motor al lateral dret mirant on hi ha les entrades dels cables, es col·loca la peça F7 i es cargolen els cargols.

En el motor 16 es col·loquen femelles als forats primer i tercer comptant des de dalt dels costats pròxims a la part mòbil del motor i es cargolen les peces F6 orientades tal i com es veu en la imatge. A continuació es col·loquen les femelles en els forats primer i tercer comptant des de la part superior de les dues zones restants del motor 15 i es posicionen els dos extrems de les peces F6 i es cargolen.

El resultat és el següent:

pas13_d

 

 

Pas 14

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
BU

1

WA

1
CG

1

CP

4
Motors:

ID 14

ID 15

ID 16

S’han agafat els motors amb ID 14, 15 i 16, amb peces muntades anteriorment (veure passos anteriors), una BU amb la seva WA i el seu cargol gran, i quatre cargols petits.

pas14_a

Tenint en compte que les marques del motor 16 coincideixin, es cargolen els quatre cargols petits a través de la peça F5, prèviament unida al motor 14 en passos anteriors. Per l’altre costat es col·loca la BU, la WA i es cargola el cargol gran, per motius d’error en el disseny, el cargol es purament estètic, el que fa d’eix es la BU i la WA.

El resultat és el següent:

pas14_d

Pas 15

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
BU

1

WA

1
CG

1

CP

4
Motors:

ID 14

ID 15

ID 16

ID 17

ID 18

ID 19

 

pas15_a

S’han agafat els motors amb ID, 14, 15, 16, 17, 18, 19, amb peces muntades anteriorment (veure passos anteriors), una BU i una WA amb el seu cargol gran i quatre cargols petits.

Tenint en compte que les marques en el motor 15 coincideixin, la peça F4, que anteriorment ha esta muntada al costat del motor 17, es col·loca verticalment i pel costat de la part mòbil es cargolen els quatre cargols petits i per l’altre costat es col·loquen la BU i la WA i es cargola el cargol gran.

El resultat és el següent:

pas15_d