Bluetooth i Infraroig

Pas 36

Elements involucrats:

Nom

Quantitat
BLUETOOTH

1

INFRAROIG

1
PLACA ARDUINO

1

CABLE M-F

9
CABLE M-M

1

VELCRO

2

Per connectar el Bluetooth i l’infraroig es realitza una connexió similar a la següent:

(la forma de l’infraroig de l’esquema no és exactament com la de l’utilitzat en el projecte, però les connexions que es realitzen són les mateixes).

pas36_e

S’agafa un cable m-f i per la part de la femella es connecta al pin del Bluetooth que posa RX, l’altre extrem va al pin 3 de l’Arduino (en gris). Un altre cable va des del pin del bluetooth que posa TX fins el pin 2 de l’Arduino (en verd). Un altre cable es connecta des del pin de OUT del infraroig fins el pin 8 de l’Arduino (en groc).

Ara els pins de VCC dels dos dispositius s’han de connectar a 5V de la placa Arduino, com que només hi ha un pin de 5V, s’uneixen els cables de la manera mostrada en la imatge de la pàgina següent, la de l’esquerra, a part en el pin de 5V més endavant també s’haurà de connectar el LDR, per tant també es solda un cable que es connecta al pin de 5V i d’ell en surten dues entrades.

pas36_e3

 pas36_e2

Els dos pins de GND dels dos dispositius van connectats a la placa centraleta, a la tira de pins de GND (veure apartat 2.10.5.).

També es connecta un cable m-m des d’un pin de la tira de GND de la placa centraleta (veure apartat 2.10.5) fins a un dels pins GND que té la placa Arduino.

Per acabar s’enganxa un dels costats del velcro a cadascun dels dispositius i l’altre a l’espatlla del robot.

El resultat és el següent:

pas36_d